ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

De website: Nabukoo (hierna het "Platform") is een initiatief van : Nicom communicatie BVBA
Ondernemingsnummer (ECB/VAT): BE0648.836.265
E-mail: infos@nabukoo.com

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna de "Gebruiker").
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze AV en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.
In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de GVU. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AVG onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze TOS te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij zullen de voorwaarden toepassen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze acties moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

b. Inhoud

Nicom communication BVBA bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt.
Wij behouden ons het recht voor om het Platform en zijn inhoud op elk ogenblik te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder aansprakelijkheid.

Nicom communication SPRL kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is.
Bijgevolg kan Nicom communication SPRL niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op het Platform.

Indien enige inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of onethisch is, vragen wij u ons zo spoedig mogelijk per e-mail te informeren, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Alle downloads van het Platform geschieden steeds op risico van de Gebruiker. Nicom communication SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker komt.

c. Diensten voorbehouden aan Geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker. Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan rechtsbekwame natuurlijke personen, die het online beschikbare registratieformulier op het Platform hebben ingevuld en gevalideerd, evenals de onderhavige AV.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres mag niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten te registreren.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
Er is slechts één inschrijving per persoon toegestaan. De gebruiker krijgt een login waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikers-ID en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen. Nicom communication SPRL behoudt zich het recht voor om een registratieaanvraag voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AVU door de gebruiker.

2) Uitschrijving

Gebruikers die regelmatig geregistreerd zijn, kunnen op elk moment verzoeken om verwijderd te worden van het Platform door naar de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal van kracht zijn zo snel mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven in elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal in het bijzonder aandacht hebben voor de belangen van derden, voor inhoud van aanstootgevende aard en voor inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud gepubliceerd op het Platform.

Het Platform kan moderatie uitoefenen op elke publicatie en weigeren om inhoud online te plaatsen zonder hiervoor enige rechtvaardiging te moeten geven. Evenzo kan de door een Gebruiker gepubliceerde inhoud zonder opgaaf van reden of zonder uitstel worden gewijzigd of verwijderd.
Door te publiceren op het Platform, verleent de Gebruiker Nicom communication BVBA, gratis en op niet-exclusieve basis, het recht om de gepubliceerde inhoud weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, direct of indirect en op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Nicom communication BVBA en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Nicom communication BVBA heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke representatie, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder voorafgaande toestemming,
Het gebruik van de inhoud van het Platform is ten strengste verboden, met uitzondering van die elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform. Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens in het Platform in te voeren die de inhoud of het uitzicht ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Nicom communication SPRL uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Nicom communication SPRL verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Nicom communication SPRL verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Algemene bepalingen

Nicom communication SPRL behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

In het geval van een schending van de AV door de Gebruiker, behoudt Nicom communication SPRL zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt Nicom communication SPRL zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.
Nicom communication BVBA kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch aanleiding geven tot enige vorm van compensatie. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

De AV drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan de bestelling niet geldig wordt verklaard. In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, voor zover zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

Nicom communication SPRL behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na die datum worden gedaan.

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.

3. Awards

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd. Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten. Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AV aanvaarden door te klikken in de aangegeven zone. De Klant moet een geldig e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres. Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, foutief adres of enig ander probleem op de rekening
van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door middel van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant waarborgt aan de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij hieromtrent verstrekt heeft, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop, alsook met de vervaldag van de sommen die uit hoofde van de bestelling verschuldigd zijn. De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de verificatie van bestellingen en betaalmiddelen om redelijkerwijs te kunnen garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil hangende is.

b. Bevestiging

Zodra de Verkoper de validatie van de aankoop met de betaling ontvangt, stuurt hij deze naar de Klant, evenals een factuur, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de hieraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijsmateriaal

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van computerbestanden die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling uit verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant bestaan.

De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen
volgend:
Levertijd: tussen 5 en 8 werkdagen. De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de Verkoper of de vervoerder.
Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering de nodige voorbehouden maken aan de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen. Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum te verwittigen. Elke klacht die niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Terugkoppeling en discussie

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, op de volgende wijze:

-artikelen in de uitverkoop kunnen niet worden geretourneerd of geruild,
-artikelen moeten worden geretourneerd met het label en in de originele verpakking,
-Geretourneerde artikelen mogen geen tekenen van slijtage vertonen.

Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven vastgestelde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van overeenstemming.

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar. Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, die voor zijn rekening blijven. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant het volledige betaalde bedrag terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in voor deze digitale inhoud af te zien van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, ziet de Klant voor deze diensten af van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk na de sluiting van de overeenkomst te worden geleverd.